Achievements & Publications

Systematic Identification of LAEs for Visible Exploration and Reionization Research Using Subaru HSC (SILVERRUSH). I. Program strategy and clustering properties of ̃2000 Ly\ensuremathα emitters at z = 6-7 over the 0.3-0.5 Gpc$^2$ survey area

Ouchi, Masami,   Harikane, Yuichi,   Shibuya, Takatoshi,   Shimasaku, Kazuhiro,   Taniguchi, Yoshiaki,   Konno, Akira,   Kobayashi, Masakazu,   Kajisawa, Masaru,   Nagao, Tohru,   Ono, Yoshiaki,   Inoue, Akio K.,   Umemura, Masayuki,   Mori, Masao,   Hasegawa, Kenji,   Higuchi, Ryo,   Komiyama, Yutaka,   Matsuda, Yuichi,   Nakajima, Kimihiko,   Saito, Tomoki,   & Wang, Shiang-Yu


AbstractImage
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image