Achievements & Publications

Cosmology with the Square Kilometre Array by SKA-Japan

Yamauchi, Daisuke,   Ichiki, Kiyotomo,   Kohri, Kazunori,   Namikawa, Toshiya,   Oyama, Yoshihiko,   Sekiguchi, Toyokazu,   Shimabukuro, Hayato,   Takahashi, Keitaro,   Takahashi, Tomo,   Yokoyama, Shuichiro,   & Yoshikawa, Kohji


AbstractImage
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image