Achievements & Publications

Imaging Simulations of the Sunyaev-Zel'dovich Effect for ALMA

Yamada, Kenkichi,   Kitayama, Tetsu,   Takakuwa, Shigehisa,   Iono, Daisuke,   Tsutsumi, Takahiro,   Kohno, Kotaro,   Takizawa, Motokazu,   Yoshikawa, Kohji,   Akahori, Takuya,   Komatsu, Eiichiro,   Suto, Yasushi,   Matsuo, Hiroshi,   & Kawabe, Ryohei


AbstractImage
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image