Achievements & Publications

A Search for Ly\ensuremathα Emitters at Redshift 3.7

Fujita, Shinobu S.,   Ajiki, Masaru,   Shioya, Yasuhiro,   Nagao, Tohru,   Murayama, Takashi,   Taniguchi, Yoshiaki,   Okamura, Sadanori,   Ouchi, Masami,   Shimasaku, Kazuhiro,   Doi, Mamoru,   Furusawa, Hisanori,   Hamabe, Masaru,   Kimura, Masahiko,   Komiyama, Yutaka,   Miyazaki, Masayuki,   Miyazaki, Satoshi,   Nakata, Fumiaki,   Sekiguchi, Maki,   Yagi, Masafumi,   Yasuda, Naoki,   Matsuda, Yuichi,   Tamura, Hajime,   Hayashino, Tomoki,   Kodaira, Keiichi,   Karoji, Hiroshi,   Yamada, Toru,   Ohta, Kouji,   & Umemura, Masayuki


AbstractImage
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image